किरात वाम्बुले राई-नेपाली भाषाको कविता – वाम्बिर सुनाखरी (गणेश राई)

आः बैसोल्वाङ ठेभाता ब्वाइनुम वाम्बिर

आः पापा-मामाङ बैसो कुर्चो वाम्बिर

आः उपो-उमोङ बैसो इबिल्वास बाःम

गुप्सो उपो-उमोतिड

गुजि उपो-उमोतिड

वाम्बिरन्वा आन बैसो याबिमेइ

वाम्बिरङा फुरीस्याङ ब्वाइम्मेइ

वाःवाःम् निक्खो निक्खो ब्वाइम्मेइ

बैसो भोरी भोरी चाप्सि ब्वाइम्मेइ

वाम्बिर आन् बैसो- फुरी फुरी दुम्मेइ

द्यालपाङसे आन बैसोख्वा कुल्सुमेइ

वाम्बिरस्याङ फुरीङ ङाबास्याङ

हिनिनिउ हिनिनिउ

भाताला सर्गा

भाइला च्याङ्माखा

खाचिल आङतिड

वाम्बिर ब्वाइतिस बाःम

त्याँसो उङ्गु

इल्वाङ उङतिड

वाम्बिरस्याङ ज्वाक्चो उपो-उमोन् बैसो

ब्अिम्साङ बाकिम

इः बैसो – आः बैसो

इक बैसो – इन बैसो

आम बैसो – ल्वासितुमिमेइ बैसोतिड

त्यावाइँ वाम्बिरस्याङ जोसास बाम्मे

इक त्वाम त्वामल्वा

इक ब्अिम्ता ब्अिम्ताल्वा

इक पुर्खातिड ब्लेतिस बाम्मे

वाम्बिरस्याङ ब्वाइतिस बाम्मे

पुर्खातिच्वान दुतपुत

उनुइ तिनुम – उङ्गुइ तिङ्मे

उनुइ तिनिम – उङ्गुइ तिकुमे

ल्वासितुम्चो पुर्खाङ एबो बैसो तिकिमे

इक बैसो त्याँसो आम लिब्जु भाइला

इक बैसो त्याँसो ह्वाम भुम्जुङ आमह्वाम्बा

ग्ल्वाकुल्वाङ भाताला

जोजोलुङ च्याङ्माखा तोला

काइसा पासाङ बाकिमे

आम च्याङ्माखा तोला ताग्याम्ति ब्वाइचो

आम पाङ्माखा तोला त्वालचेइति ब्वाइचो

उङ इक ड्आङ्माखामा ब्वाइसि आचाप्चो

परीपाराखो ब्वाइचो चाकु बिप्साखो ब्लेचो

उङ ढ्याक्सिबाल्बुल्वा जेइलिदिचो

वाम्बिर तिकिम वाम्बिरसे आजुम्चो

बैसोल्वाङ ठेभाता ब्वाइचो वाम्बिर

ज्याफालल्वा त्वाल जेइचो वाम्बिर

नुम्बोम पुर्खाङ क्वाल जुनी वाम्बिर ।

रचनाकाल: २०६७ कात्तिक ७
पन्चकन्या-६ इलाम ।

143total visits,1visits today

Comments

comments

One thought on “किरात वाम्बुले राई-नेपाली भाषाको कविता – वाम्बिर सुनाखरी (गणेश राई)

  1. Dear Dai,
    Ur Good Ambule so, all the best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *