Category Archives: Other Nepali Literature

मगर नेपाली भाषाको कविता मोई ङाई आसीक याहनी (वेगबहादुर आले)

डाबूरूट्की डाबूरूटा मोई नाकोकी पूरूट्की पूरूटा मोई नाकोकी हाडो छाला हीर माडाम चूप्की सम्म चूपा नाकोकी नाकोङन होसे मोलो ल्याक्च झट्केलो मीजाकै । ईला नाकोङ स्वाभीमान कालापानी ड ठोरी खाटा डाबूरूट्न ह्योक्लेसा नाकोङ पौरखको कोशी र काली खाटा जोकाक्न ह्योक्लेसा नाकोङ ईज्जवट ढर्मौ मीआरमीनाङ नाङ्ग्या आहान खाटा योस्न ह्योक्लेसा नाकोङ चीन्डीयाक पाखन्डीकूङ छूम्च कोठाआङ ठून्न ह्योक्लेसा । टै डनी ; नाको चूपचाप ङोस्न ङूवा बरू छोका का लोहौ सगरमाठा ङोस्च मीमीक बरू चीपाका पटाकसार आरमूसच मीन्हा बरू राप्न ङूवा छोक्ठार मीरापडी । आबोच ; ङा नाकोकी राप्की मायाहाले मोई नाकोङ जीउ मीटाक मोलो स्याहाकी मायाहाले मोई । आबो ङा; छूम्ठाङ ड ट्याहाङ्च ग्याहाट पाले डाबोरोङ जाटकी जाम्छ हीउ पाले बूद्ढ की लाङ्घाङ टाहाक्की पाले सगरमाठाकी अझै घाङाक्की पाले। नाकोङ जीवाङ ; छाम ङूच मोलोवो मीयारकीन ग्याक्की पर्ले ङै छोक्च नाकोङ मीमीक की छीमाक्की पर्ले ङै। होट बाटे मोई ङाई आसीक याहानी छूमठाङ ङूच मीलीक्डू आङ ट्याहाङ्च फेर्च नाम्खान टाहाक्की ह्योकीङ >>>

सरस्वती स्त्रोत्रम्

सरस्वती स्त्रोत्रम्

सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी।। हंस वाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे।।१।। प्रथमं भारती नाम द्धितीयं च सरस्वती।। तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी।।२।। पञ्चमं तु जगन्माता षष्ठं वागीश्वरी तथा।। सप्तमं चैव कौमारी चाष्टमं वरदायिनी।।३।। नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रम्हाचारिणी।। एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी।।४।। द्वादशै तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः।। जिहाग्रे वसते तम्य ब्रम्हारुपा सरस्वती।।५।।

किरात वाम्बुले राई-नेपाली भाषाको कविता – वाम्बिर सुनाखरी (गणेश राई)

किरात वाम्बुले राई-नेपाली भाषाको कविता – वाम्बिर सुनाखरी (गणेश राई)

आः बैसोल्वाङ ठेभाता ब्वाइनुम वाम्बिर आः पापा-मामाङ बैसो कुर्चो वाम्बिर आः उपो-उमोङ बैसो इबिल्वास बाःम गुप्सो उपो-उमोतिड गुजि उपो-उमोतिड वाम्बिरन्वा आन बैसो याबिमेइ वाम्बिरङा फुरीस्याङ ब्वाइम्मेइ वाःवाःम् निक्खो निक्खो ब्वाइम्मेइ बैसो भोरी भोरी चाप्सि ब्वाइम्मेइ वाम्बिर आन् बैसो- फुरी फुरी दुम्मेइ द्यालपाङसे आन बैसोख्वा कुल्सुमेइ वाम्बिरस्याङ फुरीङ ङाबास्याङ हिनिनिउ हिनिनिउ भाताला सर्गा भाइला च्याङ्माखा खाचिल आङतिड वाम्बिर ब्वाइतिस बाःम त्याँसो उङ्गु इल्वाङ उङतिड वाम्बिरस्याङ ज्वाक्चो उपो-उमोन् बैसो ब्अिम्साङ बाकिम इः बैसो – आः बैसो इक बैसो – इन बैसो आम बैसो – ल्वासितुमिमेइ बैसोतिड त्यावाइँ वाम्बिरस्याङ जोसास बाम्मे इक त्वाम >>>

“गिजान बारियाङ म्हे लग्डीसा !”  (गणेश ठाडा)

“गिजान बारियाङ म्हे लग्डीसा !” (गणेश ठाडा)

(मगर भाषाको कविता) गिजान बारियाङ म्हे लग्डिसा ढेम्लाक , म्हाक्लाक, वार्लाक, पार्लाक ……………. जोम्छै … जोम्छै । बारीयो छेऊलाक सरिस्नन ले ! वारियो डिलाङ ग्वाजौ मिम लेया, ङौ मनाङ “आइया” डेनाङ लेखा सेया, भर्कि पाच ग्वाजौ मिजा, विचरा जोम्हा अऔला !- होच् वोई – मोई …… इष्ट मित्र, राप्मन ले आउला … छट्पटस्च्यै .. ! वौल्हस्च्यै …! तर सुकि चिन्ता – डढेलो च आखिरी डढेलो न आले …! होच्यौ हि दोष !- मेनो खेरेप जे ताहृ्राले, सिकाक्ले …! होस्की हि छ्यान – होच्यै कुच्यौ र मन किकाक्ले .!!! ङोस्निन सिकारी >>>